Pareigybės valdymo galimybės


Lietuvos policijos generalinis komisaras m. Pareiškėja m. Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo, kuriame informavo, kad pageidauja eiti visas nuo m. Atsakovas į pareiškėjos tarnybinį pranešimą atsakė m.

Lietuvos policijos generalinio komisaro m. Nesuteikdamas išsamios informacijos, atsakovas apribojo jos galimybę dalyvauti pareigybės panaikinimo procese ir taip pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Atlieka šias funkcijas

Šiuo aspektu rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. Pareiškėjos nuomone, Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtinama institucijos įstaigos pareiga būti aktyviai teikiant aptariamam tarnautojui siūlymus eiti tokias laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurias šis tarnautojas, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytus tarnautojo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, galėtų eiti.

kaip užsidirbti pinigų iš ko gali

Šios darbdavio valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens pareigos nevykdymas, t. Skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas savo paskirtimi, veiklos sritimi, funkcijomis nepasikeitė, išskyrus tai, kad buvo dirbtinai nustatytas specialusis reikalavimas dėl išsilavinimo ir kai kurių funkcijų formuluotės.

Taigi, pareiškėjos eitos Bendrojo skyriaus vedėjo pareigos išliko, o jų pavadinimas keitėsi tiek, kiek keitėsi paties struktūrinio padalinio pavadinimas, taip iš esmės nekeičiant pačios pareigybės paskirties ir funkcijų apimties.

Piniginiai reikalai. Galimybės įdarbinti savo pinigus – kur ir kokios grąžos galima tikėtis

Pareiškėjos atveju būtent dėl struktūrinio padalinio pakeitimo į kitą struktūrinį padalinį buvo tvirtinamas naujas pareigybių sąrašas ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, tačiau tokie kaip geriausiai užsidirbti XXI amžiuje pakeitimai nesuteikia pagrindo panaikinti pačią pareigybę, jeigu jos funkcijų apimtis išliko.

Bendrasis skyrius vykdė raštinės, archyvo, dokumentų redagavimo ir su įslaptintos informacijos administravimu susijusias funkcijas, analogiškos funkcijos priskirtos ir skyriui pakeitus pavadinimą į Dokumentų valdymo skyrių.

Be to, pakeitus struktūrą, skyriaus vedėjo pareigybė pagal Valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą išliko. Palyginus anksčiau galiojusį Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą ir Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą, matyti, kad naujai patvirtintame skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nepasikeitė nei pareigybės lygis, nei pareigybės paskirtis ar veiklos sritis, nei atliekamų funkcijų turinys ir apimtis.

Atsakovas, pažeisdamas Pareigybių aprašymo metodikos Atsakovas, reaguodamas į pareiškėjos nurodytą informaciją, m. Pareiškėja, atsakydama į šį atsakovo prašymą, m. Iš Policijos departamento komisijos m. Skyriaus tikslai ir funkcijos išplėsti pvz. Iš esmės naujai suformuluota pareigybės aprašymo 7.

kas tikrai uždirbo pinigų dvejetainių opcionų apžvalgose

Ši funkcija neabejotinai laikytina viena pamatinių Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo, kaip šio padalinio vadovo, atliekamų funkcijų, reikalaujančių specialių žinių informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo srityje, joms atlikti teisininko profesinė kvalifikacija yra nepakankama. Todėl darė išvadą, kad anksčiau pareiškėjos skyriaus vedėjo pareigybė nebuvo išlaikyta, o įsteigta nauja.

Pareiškėjos pareigos, kurias ji ėjo prieš būdama atleista iš pareigų, buvo realiai panaikintos, o pareiškėja, turėdama teisę dalyvauti Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės panaikinimo procedūroje ta prasme, kad turi teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas bei jos sutikimu eiti žemesnės kategorijos pareigas, pasirinko tokį elgesio modelį, kuriuo sąmoningai tokio dalyvavimo atsisakė, kartu atsisakydama visų jai siūlomų pareigų.

Įsakymo 4 punktu nustatyta, kad įsakymo punktas dėl pareigybių panaikinimo įsigalioja m. Nurodyta, kad, panaikinus eitas pareigas, esant galimybei, bus siūloma eiti kitas lygiavertes pareigas. Tokių nesant — žemesnes pareigas.

  • Praktinių opcionų prekyba
  • Pasirinkimo sandorių uždarbio paslaptys
  • Pirmasis prekybos robotas
  • Byla A/ - eTeismai
  • Valstybės tarnybos portalas

Taip pat išaiškinta, kad jeigu panaikinus eitas pareigas pareiškėja nebus perkelta į kitas pareigas, ji m. Sąraše Dokumentų valdymo skyriuje įrašyta Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo ir 16 kitų pareigybių I t. Atsakovas m. Rašte prašoma susipažinti su pateiktais laisvų pareigybių sąrašais, jų aprašymais ir iki m.

Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Pageidaujant pretenduoti į pareigybes, esančias kitose policijos įstaigose, prašoma nurodyti jas ir šių pareigybių aprašymai bus pateikti vėliau II t. Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo, kuriame informavo, kad pageidauja eiti visas lygiavertes nuo m.

Atsakovas į m. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos posėdyje vyko kai kurių Policijos departamento darbuotojų, taip pat ir pareiškėjos, pateikusių prašymus eiti pareigas Policijos departamente, atitikties eiti pretenduojamas pareigas nuo m.

Komisijos posėdis užfiksuotas m. Kitų pageidavimų eiti laisvas pareigas, kurių pareigybių aprašymų specialiuosius reikalavimus ji atitinka, nepateikė I t. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimo I dalį, skelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. Policijos departamento Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės valdymo galimybės aprašymą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro m.

V, su m. Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatyti šie nauji specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą 6. Taip pat nustatytos naujos funkcijos: pagal kompetenciją vykdyti einamąją finansų kontrolę 7. Atsižvelgęs į tai, konstatavo, kad Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės ir Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės reikalavimai ir funkcijos skiriasi.

Tarp šalių ginčo nekyla, kad esminis skirtumas tarp Dokumentų valdymo skyriaus ir Bendrojo skyriaus yra įdiegta dokumentų valdymo sistema. Taigi, palyginti su Bendruoju skyriumi, Dokumentų valdymo skyrius pagal jo nuostatus įgavo naujas funkcijas, kurių esmė dalyvauti projektuojant, kuriant, diegiant ir modernizuojant informacines sistemas, susijusias su dokumentų valdymu, rengti šios srities dokumentaciją 9.

Šios funkcijos tiesiogiai atsispindi ir Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, kuriame vedėjui nustatyta funkcija organizuoti ir dalyvauti formuojant ir diegiant efektyvius ir pažangius dokumentų valdymo metodus policijos sistemoje 7.

Taigi, Policijos departamente įvedus dokumentų valdymo sistemą iš esmės pasikeitė dokumentų valdymo procesai institucijoje — dokumentai valdomi specialiai sukurta elektronine sistema, kurios anksčiau nebuvo, ir šią sistemą administruoja naujasis Dokumentų valdymo skyrius.

Atsakovas turi plačią diskrecijos teisę organizuoti savo struktūrą ir spręsti, kokios jo tarnautojų dalykinės savybės geriausiai prisidėtų prie efektyvaus įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo. Jokie teisės aktai imperatyviai neįpareigoja valstybės įstaigų suteikti prioritetą darbo patirčiai, o ne asmens išsilavinimui.

Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjai buvo tinkamai pranešta apie pareigybės panaikinimą I t. Dėl pareigybių siūlymo, pareiškėja dar m. Tai buvo pakartota ir m. Teismas pažymėjo, kad atsakovas neturi nei teisės, nei pareigos spręsti, į kurias laisvas pareigas pareiškėja pareigybės valdymo galimybės kandidatuoti ir jas eiti, o į kurias negali, nes atsakovas veiktų ultra vires ir pažeistų lygiateisiškumo principą kitų valstybės tarnautojų, kurių pareigybės taip pat panaikintos, atžvilgiu.

dvejetainių parinkčių išplėstinis kursas

Atsakovas sudarė visas sąlygas pareiškėjai įvertinti laisvas pareigybes ir pasirinkti, kurios iš jų jai yra tinkamos, o kurios — ne.

Minėtuose atsakovo rašytuose raštuose pareiškėjai nuosekliai ir išsamiai buvo paaiškinta pretendavimo į laisvas pareigas procedūra, pateikta visa reikalinga informacija.

Valstybės tarnybos teisiniai santykiai yra grindžiami, inter alia, tarnybinio bendradarbiavimo principu, kuris suponuoja nagrinėjamu atveju tiek atsakovui, tiek ir pareiškėjai, kaip valstybės tarnautojai, pareigą būti aktyviems ir bendradarbiauti tiek pertvarkos, tiek atleidimo proceso metu.

Atsakovas buvo aktyvus ir užtikrino visas pareiškėjos Valstybės tarnybos įstatyme nustatytas teises, o pareiškėja atsakovui nurodė, kad nori eiti Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas.

Iš to teismas padarė išvadą, kad pareiškėja realiai nesiekė eiti jokių kitų pareigų, o tik Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas.

pelningi dvejetainių opcionų rodikliai

Pareiškėja minėtų specialiųjų reikalavimų Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybei, į kurią pretendavo, neatitiko, todėl teisėtai ir pagrįstai buvo atleista. Įvertinęs išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad pertvarkos ir vėliau atleidimo procedūros metu nebuvo pažeistas Valstybės tarnybos įstatymas.

Taigi, atmestas pareiškėjos reikalavimas panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro m. Atmetus šią pareiškėjos prašymo dalį, atmesti ir išvestiniai reikalavimai grąžinti ją į valstybės tarnybą — A lygio 14 kategorijos Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas ir priteisti iš atsakovo pareigybės valdymo galimybės A lygio 14 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, skaičiuojant jį nuo neteisėto atleidimo m.

Atmetus prašymą, prašymas priteisti bylinėjimosi pareigybės valdymo galimybės taip pat atmestas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo toliau — ir ABTĮ 44 str.

Pirmosios instancijos teismui dar prieš mėnesį iki teismo paskirto posėdžio datos dėl pareigybės valdymo galimybės priežasties, neturėdama tikslo būti nesąžininga, vilkinti greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip piktnaudžiauti procesu, pareiškėja buvo pateikusi prašymą pakeisti paskirtą posėdžio laiką m.

kur dabar galite uždirbti didelius pinigus

Turimais duomenimis teisme bylos nagrinėjimo metu iškilo klausimų: ar pareiškėją pasiekė atsakovo el. Tik turėdama galimybę dalyvauti teismo posėdyje, pareiškėja būtų savo žodiniais paaiškinimais padėjusi teismui labiau įsigilinti į aplinkybes, pateikti papildomus įrodymus, kad realiai jai pasiūlymo užimti konkrečias pareigas naujoje struktūroje nebuvo, susipažinti su naujais pareigybių aprašymais nebuvo sudarytų realių galimybių neatsidarė failas dokumentų valdymo sistemoje.

Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nebuvo aktyvus ABTĮ 57 str.

Pareiškėja G. Pareiškėja paaiškino, kad nuo metų dirbo Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus Europos Sąjungos paramos valdymo poskyrio vedėjos A lygio 14 kategorijos pareigose. Pareiškėjai m.

Ir nors įstatymas pareigybės valdymo galimybės administracinio teismo teisę įpareigoti pareiškėją pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų ABTĮ 68 str. Pirmosios instancijos teismas, nevisapusiškai įvertinęs Bendrojo skyriaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro m.

Iš teismo sprendimo matyti, jog teismas, palygindamas Bendrojo skyriaus ir Dokumentų valdymo skyriaus nuostatus, rėmėsi tik keliais punktais, pagal kuriuos, teismo manymu, Dokumentų valdymo skyrius įgavo naujas pareigybės valdymo galimybės 9.

Iš teismo sprendimo matyti, kad teismas neatsižvelgė į teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovo pagarsintas Bendrojo skyriaus ir Dokumentų valdymo skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas, kurios pagal paskirtį ir turinį sutampa, tuo pačiu paneigiant teismo išvadą, kad buvo realiai pakeistos Dokumentų valdymo skyriaus funkcijos.

Teismas sprendimą priėmė visapusiškai neištyręs bei neįvertinęs aplinkybių, susijusių su minėtų struktūrinių padalinių pagal paskirtį ir turinį sutampančiomis funkcijomis. Be pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų pareigybės valdymo galimybės numatytų dviejų Dokumentų valdymo skyriaus funkcijų, likusios šio struktūrinio padalinio funkcijos savo paskirtimi ir pobūdžiu būdingu teisei, informatikai, komunikavimui nesiskiria nuo Bendrojo skyriaus funkcijų.

Iš teismo sprendimo matyti, kad teismas struktūrinių padalinių pertvarkymo išsamiai ir visapusiškai netyrė, darė išvadą iš Dokumentų valdymo skyriaus nuostatų 9. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytos naujos funkcijos: pagal kompetenciją vykdyti einamąją finansų kontrolę 7. Funkcija pagal kompetenciją vykdyti einamąją finansų kontrolę buvo nustatyta m.

V 1 punktu nustatyta Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme įsakymo kopija pridedama.

Funkcija organizuoti ir dalyvauti formuojant ir diegiant efektyvius ir pažangius dokumentų valdymo metodus policijos sistemoje — tai funkcija, kurią pareiškėja vykdė vadovaujantis Bendrojo skyriaus nuostatų Remdamasis Metodikos 5, 7, 11 punktų nuostatomis, pirmosios instancijos teismas iš tikrųjų tendencingai pateisindamas atsakovo poziciją nurodė, kad Dokumentų pareigybės valdymo galimybės skyrius atlieka funkcijas, susijusias su policijos dokumentų valdymo sistemos administravimu, taigi Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatyti pareiškėjos ginčijami specialieji reikalavimai turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą bei reikalavimas turėti ECDL kompiuterio raštingumo pažymėjimą yra susijęs su Dokumentų valdymo skyriaus atliekamomis funkcijomis, inter alia, administruoti policijos dokumentų valdymo sistemą DVS.

Iš tokio teismo konstatavimo aiškiai matyti, kad teismas savo sprendime, neatsižvelgdamas ir netirdamas aplinkybių, susijusių kitomis likusiomis skyriaus funkcijomis, nurodytomis apeliaciniame skunde pateiktoje lentelėje kurios iš esmės yra analogiško pobūdžio, ir daugelis funkcijų išliko kurias vykdė pareiškėjavertino tik vieną punktą, nustatytą Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, tuo nukrypdamas nuo Metodikos ir minėtos teismų praktikos žr.

Dėl atsakovo diskrecijos, pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformuotoje praktikoje yra pasisakęs, jog diskrecijos teisė teisinėje valstybėje negali būti absoliuti, ja besinaudojantys subjektai yra suvaržyti bendrųjų teisėtumo principo reikalavimų ir kriterijų, t.

Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai nurodė, jog ilgametė darbo patirtis šiuo atveju turi būti besąlygiškai vertinama kaip svarbesnė nei tam tikros srities išsilavinimas. Iš to lieka neaišku, apie kokios srities išsilavinimą teismas pasisakė, akivaizdu, kad ši sprendimo dalis nemotyvuota.

Be to, pirmosios instancijos teismas netyrė ir sprendime nevertino vienos iš esminių aplinkybių — byloje esančių įrodymų, susijusių su pareiškėjos išsilavinimu pareiškėja m.

Tarnautojo vertinimo išvada m. Teismas, tendencingai palaikydamas atsakovo poziciją, be konkrečių teisinių argumentų daugybę kartų akcentavo, kad atsakovas turi plačią diskrecijos teisę organizuoti savo struktūrą ir spręsti, kokios jo tarnautojų dalykinės savybės geriausiai kas kiek uždirba prekiaudamas prie efektyvaus įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo ir jokie teisės aktai imperatyviai neįpareigoja valstybės įstaigų suteikti prioritetą darbo patirčiai, o ne asmens išsilavinimui.

Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnio 3 dalies nuostatų bei nurodytų ABTĮ reikalavimų ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos teismo sprendimų motyvavimo klausimu. Nors pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas neturi nei teisės, nei pareigos spręsti, į kurias laisvas pareigas pareiškėja gali kandidatuoti ir jas eiti, o į kurias negali, nes atsakovas veiktų ultra vires ir pažeistų lygiateisiškumo principą kitų valstybės tarnautojų, kurių pareigybės taip pat panaikintos, atžvilgiu, tačiau atsakovas veikė galimai pažeisdamas lygiateisiškumo principą pareiškėjos ir kitų valstybės tarnautojų, kurių pareigybės panaikinamos, atžvilgiu, t.

Minėtam pareigūnui atsakovas tokiais veiksmais sudarė galimai palankesnes sąlygas dalyvauti atrankoje į Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas, į kurias G. Šiuos turimus papildomus įrodymus, susijusius pelningi dvejetainių opcionų rodikliai aplinkybėmis, apribojusiomis pareiškėjos galimybes lygiomis teisėmis kandidatuoti į minėtas pareigas, pareiškėja teismui neturėjo galimybės pateikti, nes teismas bylą nagrinėjo iš esmės jai nedalyvaujant, tuo apribojant jos teisę teismui pateikti papildomus įrodymus, patikslinti skundo reikalavimus.

Pirmosios instancijos teismas nurodė klaidingą išvadą, kad pareiškėjai buvo siūlomos kitos pareigos. Net ir iš teismo klaidingą išvadą grindžiamų argumentų turinio aiškiai matyti, kad atsakovas pareiškėjai nesiūlė kitų pareigų, tuo pačiu nesudarė galimybės susipažinti su siūlomos pareigybės aprašymu.

Atsakovo raštuose buvo tik pavedimai, adresuoti pareiškėjai. Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja m. Teismas, darydamas išvadą dėl siūlomų pareigų, objektyviai neištyrė aplinkybių, kurios pareigybės valdymo galimybės, kad atsakovas neužtikrino pareiškėjai įstatyme nustatytos garantijos — siūlymo kitų pareigų. Pareiškėja, gavusi Policijos departamento m.

Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo, kuriame informavo, kad pageidauja eiti visas Policijos departamento įsteigtas nuo m. Policijos departamento m. Lietuvos policijos generaliniam komisarui pareiškėja pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo ir prašė pateikti jai realiai komplektuojamų pareigybių, kurias galėtų eiti, sąrašą.

Atsakymo negavo. Taigi, pirmosios instancijos teismas visapusiškai neištyrė aplinkybių, rodančių, kad pareigybės valdymo galimybės vadovybės pareigybės valdymo galimybės nebuvo jokio aiškumo dėl to, kad pareiškėja neturės tolesnių galimybių eiti minėtas pareigas, kad būtent 6. Iš esmės bylos duomenys patvirtina, jog aplinkybės, sudarančios pagrindą pareiškėjai vertinti, jog būtent m.

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika išplėstinės teisėjų kolegijos m. Pareiškėjos prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl kelionės nėra suderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, kurių privalo laikytis visi byloje dalyvaujantys asmenys, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pareiškėjos prašymą atidėti teismo posėdį bei jos neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir nepažeidė šalies teisės būti išklausytai principo.

Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad teismas, vertindamas panaikinto ir įsteigto struktūrinio padalinio nuostatus, rėmėsi tik keliais nuostatų punktais 9.

Iš skundžiamo teismo sprendimo 9 psl. Pirma, atsakovas teismo proceso metu ir neginčijo aplinkybės, kad įsteigtas padalinys Dokumentų valdymo skyrius perėmė kai kurias panaikinto padalinio funkcijas t.

Vis dėlto, sprendžiant klausimą, ar realiai pakeistos panaikinto ir įsteigto padalinio funkcijos, turi būti vertinama ne tik, kokios funkcijos yra išlikusios, bet taip pat ir tai, kurių funkcijų buvo atsisakyta, kokios papildomai suformuluotos ir priskirtos naujos funkcijos.