Sklaidos variantas.


sklaidos variantas

Vienas svarbiausiausių fotografijos sovietizavimo tikslų siejamas su naujos idėjinės realybės — altrealybės konstravimu. Totalitarinio režimo fotografija turėjo ne sklaidos variantas reprodukuoti esamą realybę, o sukurti simbolinių verčių tikrovę.

sklaidos variantas

Tačiau postalininiais metais, vykdant tam tikras ideologinio kultūros valdymo reformas, buvo pakeistas požiūris ir į altrealybę fotografijoje. Lietuvių fotografai, pirmieji Sovietų Sąjungoje atgaivinę estetinę pasaulėjautą, ne tik išplėtė sovietinio gyvenimo reprezentavimo diapazoną, bet ir atsiribojo nuo pseudorealistinės raiškos. Fotografijos raida sovietmečiu turi tiesioginių sąsajų su politinių procesų etapais.

sklaidos variantas

Tyrime išskirtos trys stilistinės raiškos bangos: Stalino valdymo periodu buvo totaliai išplėtotas socrealizmu pagrįstas fotožurnalizmas, Nikitos Chruščiovo vykdoma politika sudarė sąlygas iškilti į socialinį peizažą orientuotam naujajam dokumentalizmui, o Leonido Brežnevo stagnacijos krizę išreiškė ir sklaidos variantas nuostatas įprasmino devizualizavimo judėjimas. Fotografijos sovietizavimo tyrimai išplečia kultūros valdymo charakteristiką, išryškindami nacionalinės patirties integravimą į sovietinės pasaulėžiūros formavimo politiką.

sklaidos variantas

One of the most important objectives of photography sovietization can be linked to the construction of a new ideological reality - altreality. The photography of a totalitarian regime had to not only reproduce existing reality, but also create a reality of symbolic values.

sklaidos variantas

However, attitudes toward altreality in photography also changed during the post-Stalin years as certain ideological reforms in the regulation of culture occurred. Lithuanian photographers, the first in the Soviet Union to reawaken aesthetic attitudes, not only broadened the spectrum of representing of Soviet life, but also distanced themselves from pseudorealist expression.

Photography sovietization studies broaden the characterization of culture management, emphasizing the integration of national experience into a Soviet world view formation strategy.

sklaidos variantas

Nuoroda į įrašą.